Peruki – jak uzyskać refundację NFZ?

peruki NFZ

Refundacja peruki przez NFZ

Środek wspomagający leczenie (pomocniczy) – w taki sposób peruki są definiowane przez obecnie obowiązujące w Polsce prawo. W związku z tym faktem Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje odpowiednie dofinansowanie do ich zakupu. Refundacją może zostać objęta zarówno peruka wykonana z włosa naturalnego, jak i z włókien syntetycznych. Kod dla peruk z włosów naturalnych oraz syntetycznych to -P.093.

Refundacja peruki przez NFZ objęta jest odpowiednimi limitami. Wysokość świadczenia, jakie można uzyskać na zakup peruki, niezależnie od jej rodzaju to 250 zł. Jeśli pacjent decyduje się na zakup droższego modelu, to zobowiązany jest do opłacenia różnicy w cenie. Peruki w cenie 250 zł są wydawane chorym BEZPŁATNIE.

Jak to wygląda w praktyce?

Peruka kosztuje 500zł

NFZ dopłaca 250zł

Pacjent dopłaca 250 zł

Jeśli chcemy kupić perukę z refundacją NFZ, jesteśmy zobligowani do złożenia właściwego wniosku o zwrot kosztów poniesionych na zakup peruki czy systemu uzupełnień. Maksymalna kwota o jaką będziemy się ubiegać nie może przekraczać obowiązującego maksimum refundacji w danym roku – na chwilę obecną jest to 250 zł. Możliwością wystawienia takiego wniosku dysponuje lekarz specjalista w jednej z poniższych dziedzin medycyny:

  • onkologia kliniczna,
  • radioterapia onkologiczna,
  • onkologia kliniczna,
  • hematologia,
  • onkologia i hematologia dziecięca,
  • ginekologia onkologiczna,
  • dermatologia oraz wenerologia,
  • chirurgia onkologiczna,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia dziecięca.

Wniosek taki może zostać wystawiony pacjentom, u których zdiagnozowana zostanie choroba nowotworowa lub predyspozycje genetyczne, skutkujące łysieniem, nadmiernym przerzedzaniem się włosów, czy uszkodzeniem ich ogólnej struktury. Na uzyskanie takiego wniosku mogą liczyć pacjenci leczący się na oddziałach onkologicznych po chemioterapii.

Od 01 stycznia 2020 roku UWAGA NOWE ZASADY!

 
Od tego roku nastąpiła kluczowa zmiana – wprowadzono system elektronicznej weryfikacji i realizacji zleceń NFZ.

CO ZMIENIŁO SIĘ DLA PACJENTA?

Pacjenci nie muszą już potwierdzać zleceń w NFZ, mogą bezpośrednio udać się do naszego salonu. Oczywiście jak każda zmiana i wdrożenie systemu wymaga tzw. okresu przejściowego, dlatego prosimy o uważne przeczytanie poniższej informacji:
 
Zlecenia na peruki, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:
1) wystawione,
2) wystawione i potwierdzone
– są odpowiednio potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach (po otrzymaniu od lekarza najpierw potwierdzane w NFZ), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent.

 
Zgodnie komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach.

A. Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na NOWYM WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555):
– zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
– zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

B. Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na STARYM WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1678):

– zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Z takim zleceniem można udać sie do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
 

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Zwrot części poniesionych kosztów z funduszy PFRON

Część kosztów zakupu peruki może również zostać sfinansowane ze środków PFRON. Do ubiegania się o takie dofinansowanie mają prawo osoby, których problemy zdrowotne związane są z intensywnym wypadaniem lub przerzedzaniem się włosów, a także pacjenci oddziałów onkologicznych. Aby uzyskać takie dofinansowanie koniecznie należy rozpocząć od uzyskania wniosku od lekarza prowadzącego, który następnie powinien zostać pozytywnie rozpatrzony przez NFZ.

Dodatkowe dofinansowanie z PFRON przyznawane jest pacjentom, którzy spełniają dodatkowo określone kryterium dochodowe. Oprócz tego należy również przedłożyć dokument, który będzie potwierdzeniem zdiagnozowania choroby lub uzyskania określonego stopnia niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o kryterium dochodowe, to składać wniosek do PFRON o dofinansowanie środków wspomagających leczenie możemy składać jeśli w dochód, w kwartale poprzedzającym ten, w którym wniosek jest składany, podzielony przez ilość członków gospodarstwa domowego nie przekracza 50% wynagrodzenia dla osób zaliczanych do wspólnych gospodarstw domowych oraz 65% dla osób żyjących samotnie.

Przy spełnieniu kryterium dochodowego oraz po zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów, głównie medycznych, możemy włożyć wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub jednostce o zbliżonym profilu, która w swoich kompetencjach posiada zarządzanie i przyznawanie środków pochodzących z funduszy PFRON. Powinniśmy w tym celu zgłosić się do placówki zlokalizowanej w naszym miejscu zamieszkania lub w najbliższym sąsiedztwie.

Jakie dofinansowanie można uzyskać na środki wspomagające leczenie?

 
Możemy uzyskać dofinansowanie do 100% wkładu własnego, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone limity określone przez prawo. W przypadku poniesienia większych kosztów związanych z zakupem środków wspomagających leczenie, możliwe jest uzyskanie nawet do 150% wkładu własnego.

W niektórych sytuacjach PFRON nie ma możliwości przyznania refundacji. Zdarza się tak jeśli w ostatnich trzech latach korzystaliśmy już ze środków PFRON lub jeśli posiadamy określone zaległości względem funduszu PFRON. Jeśli dofinansowanie nie będzie możliwe, to pacjent będzie musiał samodzielnie pokryć koszta zakupu środków wspomagających leczenie, wybrać tańsze produkty, bądź też starać się o dofinansowanie z organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń non-profit.

Zasady, kryteria i limity finansowe dotyczące refundacji z funduszy PFRON regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obowiązujące od 25 czerwca 2002 roku.

Przedstawione powyżej informacje mają charakter informacyjny. Zasady, kryteria i limity w PFRON mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: pfron.org.pl
 

SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKUPU PERUK NA RATY