NFZ – zakup peruki

peruki medyczne nfz

Refundacja peruki przez NFZ

Środek wspomagający leczenie (pomocniczy) – w taki sposób peruki są definiowane przez obecnie obowiązujące w Polsce prawo. W związku z tym faktem Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje odpowiednie dofinansowanie do ich zakupu. Refundacją może zostać objęta zarówno peruka wykonana z włosa naturalnego, jak i z włókien syntetycznych. Kod dla peruk z włosów naturalnych oraz syntetycznych dla dorosłych to – Z.02.01.00, a dla dzieci to – Z.02.01.01.

Refundacja peruki przez NFZ objęta jest odpowiednimi limitami. Wysokość świadczenia, jakie można uzyskać na zakup peruki, niezależnie od jej rodzaju to 350 zł. NFZ refunduje dorosłym 90% a dzieciom 100% tej kwoty. Peruki w cenie 350 zł wydawane są dorosłym po wpłaceniu 10% tej kwoty a dzieciom BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 350 zł – cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

Jak to wygląda w praktyce?

Peruka kosztuje 700 zł

Limit dla dorosłego (90% z 350 zł): 315 zł

Pacjent dopłaca 700 zł – 315 zł = 385 zł

Jeśli chcemy kupić perukę z refundacją NFZ, jesteśmy zobligowani do złożenia właściwego wniosku o zwrot kosztów poniesionych na zakup peruki czy systemu uzupełnień. Maksymalna kwota o jaką będziemy się ubiegać nie może przekraczać obowiązującego maksimum refundacji w danym roku – na chwilę obecną jest to 250 zł. Możliwością wystawienia takiego wniosku dysponuje lekarz specjalista w jednej z poniższych dziedzin medycyny:

 • onkologia kliniczna,
 • radioterapia onkologiczna,
 • onkologia kliniczna,
 • hematologia,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • ginekologia onkologiczna,
 • dermatologia oraz wenerologia,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia dziecięca.

Wniosek taki może zostać wystawiony pacjentom, u których zdiagnozowana zostanie choroba nowotworowa lub predyspozycje genetyczne, skutkujące łysieniem, nadmiernym przerzedzaniem się włosów, czy uszkodzeniem ich ogólnej struktury. Na uzyskanie takiego wniosku mogą liczyć pacjenci leczący się na oddziałach onkologicznych po chemioterapii.

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów.

A. Zlecenia są wystawiane po 1 stycznia 2020 r. na WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555).
B. Zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM (poprzez nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego, 13 cyfrowego np. 0-21-123456789-1) – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
C. Zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia.
D. Zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

Zlecenie składa się z IV części:

I część WYSTAWIENIE ZLECENIA: część wystawiona jest przez lekarza (1-2 strona)
II część WERYFIKACJA ZLECENIA: część wystawiona zostaje przez NFZ (3 strona) – wraz z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz kodem kreskowym – w przypadku, gdy numer ten nie został automatycznie nadany wcześniej podczas wystawiania zlecenia przez lekarza. Z takim zleceniem można udać się do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
III,IV część REALIZACJA ZLECENIA U ŚWIADCZENIODAWCY ta część wniosku zostaje wystawiona w miejscu, w którym dokonujemy zakupu (4-5 strona).
Współpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ.
 

JEŚLI BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 
 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ | Adresy, godziny pracy

Punkt Obsługi dla interesantów w Kielcach

 
al. IX Wieków Kielc 2a (tuż przy rondzie u zbiegu ul. Paderewskiego i al. IX Wieków Kielc)

Prowadzi obsługę Ubezpieczonych w zakresie:

 • potwierdzania zleceń na wyroby medyczne,
 • przyjmowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe,
 • wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • zakładania i potwierdzania Profilu Zaufanego.

Punkt Obsługi dla interesantów w Kielcach jest czynny w dni robocze:
poniedziałek w godz. 8.30 – 17.00; wtorek-piątek w godz. 8.30 – 15.30
 

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu

 
ul. Adama Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz

Prowadzi obsługę Ubezpieczonych w zakresie:

 • potwierdzania zleceń na wyroby medyczne,
 • przyjmowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe,
 • wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • wyjaśnienia statusu ubezpieczenia w kontakcie osobistym.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu jest czynny w dni robocze:
poniedziałek –piątek w godz. 7.30 – 15.30
 

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

 
Os. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Prowadzi obsługę Ubezpieczonych w zakresie:

 • potwierdzania zleceń na wyroby medyczne,
 • przyjmowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe,
 • wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • wyjaśniania statusu ubezpieczenia w kontakcie osobistym.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim jest czynny w dni robocze:
poniedziałek –piątek w godz. 8.00 – 16.00

 

Zwrot części poniesionych kosztów z funduszy PFRON

Część kosztów zakupu peruki może również zostać sfinansowane ze środków PFRON. Do ubiegania się o takie dofinansowanie mają prawo osoby, których problemy zdrowotne związane są z intensywnym wypadaniem lub przerzedzaniem się włosów, a także pacjenci oddziałów onkologicznych. Aby uzyskać takie dofinansowanie koniecznie należy rozpocząć od uzyskania wniosku od lekarza prowadzącego, który następnie powinien zostać pozytywnie rozpatrzony przez NFZ.

Dodatkowe dofinansowanie z PFRON przyznawane jest pacjentom, którzy spełniają dodatkowo określone kryterium dochodowe. Oprócz tego należy również przedłożyć dokument, który będzie potwierdzeniem zdiagnozowania choroby lub uzyskania określonego stopnia niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o kryterium dochodowe, to składać wniosek do PFRON o dofinansowanie środków wspomagających leczenie możemy składać jeśli w dochód, w kwartale poprzedzającym ten, w którym wniosek jest składany, podzielony przez ilość członków gospodarstwa domowego nie przekracza 50% wynagrodzenia dla osób zaliczanych do wspólnych gospodarstw domowych oraz 65% dla osób żyjących samotnie.

Przy spełnieniu kryterium dochodowego oraz po zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów, głównie medycznych, możemy włożyć wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub jednostce o zbliżonym profilu, która w swoich kompetencjach posiada zarządzanie i przyznawanie środków pochodzących z funduszy PFRON. Powinniśmy w tym celu zgłosić się do placówki zlokalizowanej w naszym miejscu zamieszkania lub w najbliższym sąsiedztwie.

Jakie dofinansowanie można uzyskać na środki wspomagające leczenie?

 
Możemy uzyskać dofinansowanie do 100% wkładu własnego, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone limity określone przez prawo. W przypadku poniesienia większych kosztów związanych z zakupem środków wspomagających leczenie, możliwe jest uzyskanie nawet do 150% wkładu własnego.

W niektórych sytuacjach PFRON nie ma możliwości przyznania refundacji. Zdarza się tak jeśli w ostatnich trzech latach korzystaliśmy już ze środków PFRON lub jeśli posiadamy określone zaległości względem funduszu PFRON. Jeśli dofinansowanie nie będzie możliwe, to pacjent będzie musiał samodzielnie pokryć koszta zakupu środków wspomagających leczenie, wybrać tańsze produkty, bądź też starać się o dofinansowanie z organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń non-profit.

Zasady, kryteria i limity finansowe dotyczące refundacji z funduszy PFRON regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obowiązujące od 25 czerwca 2002 roku.

Przedstawione powyżej informacje mają charakter informacyjny. Zasady, kryteria i limity w PFRON mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: pfron.org.pl
 

SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKUPU PERUK NA RATY